LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Zamówienia publiczne1

Początek formularzaOgłoszenie nr 622684-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:
Pobierz plik (PAKIET NR I .doc)PAKIET NR I .doc56 kB171 Pobieranie
Pobierz plik (siwz na 2020 dostawa żywności do Zespołu Szkół - jeden pakiet.doc)siwz na 2020 dostawa żywności do Zespołu Szkół - jeden pakiet.doc579 kB184 Pobieranie
Pobierz plik (wykaz wykonanych dostaw.doc)wykaz wykonanych dostaw.doc32 kB168 Pobieranie

                        Ostrów Lubelski  08.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012K\2020

       W dniu 08 listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr. 16/2019 z dnia  7 listopada 2019r w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 08,11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację całego zamówienia tj. (478005,00 zł) .
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło  9  ofert  przetargowych następujących firm/osób:

 

 1. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn

 

pakiet nr. II  - kwota – 81143,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim,  ul. Spółdzielcza 6  21-110 Ostrów Lubelski,

 

pakiet nr. IV - kwota – 35752,82

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. IX - kwota – 62789,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. X - kwota – 54956,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

III. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski

 

pakiet nr. VII - kwota – 51233,49

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. II - kwota – 157945,01

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 1. EGGS Investment Sp.z o.o ul. Piasecka 49 21-007  Mełgiew

 pakiet nr. VIII - kwota – 13781,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1  22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 

pakiet nr. V - kwota – 71470,58

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 17718,75

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VI .  KABANOS  Spółka  Jawna   Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba  26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8,  filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a 

pakiet nr IX - kwota – 58867,73

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VII.  Zakład Gospodarczo – Handlowy „ ALICJA” Tomasz Traczuk  ul. Hrubieszowska 54B   22-100 Chełm

 pakiet nr. VI- kwota – 26316,15

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

VIII. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zo.o  Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

 pakiet nr. I- kwota – 48725,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. V- kwota – 72384,12

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII kwota - 18 506,25

termin płatności za fakturę - 28 dni

 

 

 

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez  udziału Wykonawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

Początek formularzaOgłoszenie nr 615891-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki:
Pobierz plik (PAKIET NR 1.doc)PAKIET NR 1.doc83 kB190 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR II.doc)PAKIET NR II.doc140 kB196 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR III.doc)PAKIET NR III.doc64 kB166 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR IV.doc)PAKIET NR IV.doc50 kB165 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR IX.doc)PAKIET NR IX.doc92 kB193 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR V.doc)PAKIET NR V.doc313 kB192 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VI.doc)PAKIET NR VI.doc64 kB181 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VII.doc)PAKIET NR VII.doc66 kB175 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VIII.doc)PAKIET NR VIII.doc28 kB183 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR X.doc)PAKIET NR X.doc91 kB165 Pobieranie
Pobierz plik (siwz na 2020 żywność dostawy.pdf)siwz na 2020 żywność dostawy.pdf2132 kB212 Pobieranie

Ogłoszenie nr 510218926-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595003-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S/226/09/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa biomasy: pelletu drzewnego, zrębki drzewnej i pelletu słomianego według poniższej specyfikacji do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w ilościach podanych w formularzu ofertowo - cenowym. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111400-4 – paliwa drzewne 03419000-0 –drewno cięte 03114100-4 – słoma

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111400-4

Dodatkowe kody CPV: 03419000-0, 03114100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 313747.97
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROLTOM Stanisław Tomaszewski
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Tarnówka Kol. A 6a
Kod pocztowy: 98-240
Miejscowość: Szadek
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 366663.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366663.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376237.20
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załącznik do pobrania pod artykułem.

Załączniki:
Pobierz plik (info roltom.pdf)info roltom.pdf339 kB179 Pobieranie

Protokól z otwarcia ofert na "Dostawę Biomasy na sezon grzewczy 2019 2020. (załacznik na dole strony).

Po otwarciu (części jawnej), komisja zbada oferty pod względem ich zgodności z SiWZ  (część niejawna).

 

Załączniki:
Pobierz plik (protokól z otwarcia Biomasa 2019 2017092019_0001.pdf)protokól z otwarcia Biomasa 2019 2017092019_0001.pdf1368 kB207 Pobieranie

Ogłoszenie nr 595003-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 648126-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000, ul. ul. Unicka  5, 21110   Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): zs.ostrowlubelski.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

I-4244-011K\2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2019

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15330000-0, 15500000-3, 15800000-6, 03142500-3, 15870000-7, 15890000-3, 15981000-8, 15982100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Tłuszcze , sery, mleko

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40992.50
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: SOLIDEZ Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bukowa 2, Turka 20-258 Lublin
Kod pocztowy: 20-258
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37243.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37243.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38065.10
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Warzywa i owoce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47520.46
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn
Kod pocztowy: 21-003
Miejscowość: Ciecierzyn
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47159.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47159.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47159.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Mrożonki, ryby i przetwory rybne

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32794.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32380.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32380.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32380.85
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29621.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25904.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25904.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29056.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Artykuły spożywcze, przyprawy, makarony

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54650.53
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „PPUH SOREL” Spółka z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15
Kod pocztowy: 43-225
Miejscowość: Wola
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 53158.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53158.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54459.66
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Produkty mączne

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23028.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 22-100 Chełm ul. Hrubieszowska 54B
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17305.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17305.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17305.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: Pieczywo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39045.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38005.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38005.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38005.30
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: Jaja

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16701
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „PPUH SOREL” Spółka z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15
Kod pocztowy: 43-225
Miejscowość: Wola
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14904.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14904.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14904.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   

NAZWA: Mięso drobiowe

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41733.50
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KABANOS Spółka Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a
Kod pocztowy: 20-234
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38688.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38688.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40537.50
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   

NAZWA: Wędliny

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42408.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40243.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40243.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43904.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 2019 R.

Lp.

Nazwa zadania – przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty

budowlane, dostawy, usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia netto zł

Planowany termin złożenia wniosku

o przygotowanie procedury do udzielenia zamówienia (kwartał

I,II,III lub IV)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1.

Dostawa Biomasy do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na sezon grzewczy 2019/2020.

Dostawy

458000,00 zł

Kwartał II

Przetarg nieograniczony

2.

Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na rok 2020.

Dostawy

334000,52 zł

Kwartał IV

Przetarg nieograniczony

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 2019 R.

Lp.

Nazwa zadania – przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty

budowlane, dostawy, usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia netto zł

Planowany termin złożenia wniosku

o przygotowanie procedury do udzielenia zamówienia (kwartał

I,II,III lub IV)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1.

Dostawa Biomasy do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na sezon grzewczy 2019/2020.

Dostawy

410000,00 zł

Kwartał II

Przetarg nieograniczony

2.

Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na rok 2020.

Dostawy

390000,00 zł

Kwartał IV

Przetarg nieograniczony