LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Zamówienia publiczne1

Ostrów Lubelski dn. 22.12.2020r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowegowedług   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

I. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul.Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawaśrodków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. 1.Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki realizacji

 1. Środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.

 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.

 1. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.

 4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 7. Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..

 8. W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS (Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.

 9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 10. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

 11. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 12. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.

 13. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.12.2020r. do godz. 09:00, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr
  7. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:„Oferta cenowa na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego”. Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2020 r. o godz. 09:15 w pok. Nr 7 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 14. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.

 15. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Waszczuk

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, kom. 510 656 016
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Załączniki

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1

 

Ostrów Lubelski dn. 22.12.2020 rok

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów budowlanych
i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)
według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 

I. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul.Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. 1.Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub
  do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki realizacji

 1. Materiały budowlane i wykończeniowe (ogólnobudowlane, elektryczne
  i hydrauliczne)
  dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.

 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego
  w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.

 3. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 4. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 5. Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..

 6. W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS (Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.

 7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.

 8. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 11. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Możliwe zamówienia innego asortymentu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego.

 12. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

 13. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 14. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.

 15. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.12.2020r. do godz. 09:30, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr
  7. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:„Oferta cenowa na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)”. Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2020 r. o godz. 09:45 w pok. Nr 7 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony elektronicznie.

 17. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Marcin Waszczuk

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, 510 656 016
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V. Załączniki

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1

Zamawiający: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, na podstawie art. 92 ust.2 ustawy 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)  informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do stołówki  internatu ZS w Ostrowie Lubelskim informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Załączniki:
Pobierz plik (Pakiet I.jpg)Pakiet I.jpg857 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet II.jpg)Pakiet II.jpg885 kB86 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet III.jpg)Pakiet III.jpg765 kB79 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet IV.jpg)Pakiet IV.jpg864 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET V.jpg)PAKIET V.jpg855 kB79 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VI.jpg)Pakiet VI.jpg795 kB82 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VII.jpg)Pakiet VII.jpg791 kB87 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VIII.jpg)Pakiet VIII.jpg908 kB78 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet X.jpg)Pakiet X.jpg880 kB78 Pobieranie

Dodano pliki z wydzielonymi formularzami ofertowymi i załącznikami. Formularze w formacie edytowalnym docx w pliku spakowane -  załączniki WORD.


W związku z pytaniem dotyczącym zapisów w umowie uwzględniających reżim sanitarny zostały dodane nastepujące zapisy w umowie

§4

8. Dostawy będą się odbywały zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie bezkontaktowym. Zamówienia i obieg dokumentacji związany z realizacją dostaw powinien odbywać się drogą elektroniczną.
9. Zamawiający wyznaczy specjalne miejsce przy wejściu na odbiory zamówień. Między miejscem odbioru a pracownikami powinno być co najmniej 1,5 metra.
10. Zarówno Zamawiający jak i Dostawca zaopatrzy swoich pracowników w środki prewencyjne takie jak: płyny do dezynfekcji, rękawiczki oraz maseczki lub przyłbice ochronne.

Ogłoszenie nr 598799-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
Pobierz plik (Pakiet I.pdf)Pakiet I.pdf521 kB96 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet II.pdf)Pakiet II.pdf550 kB117 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet III.pdf)Pakiet III.pdf608 kB116 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet IV.pdf)Pakiet IV.pdf586 kB103 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet IX.pdf)Pakiet IX.pdf573 kB89 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet V.pdf)Pakiet V.pdf662 kB111 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VI.pdf)Pakiet VI.pdf435 kB109 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VII.pdf)Pakiet VII.pdf533 kB95 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VIII.pdf)Pakiet VIII.pdf592 kB91 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet X.pdf)Pakiet X.pdf594 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (SIWZ na 2021 dostawa żywności do Zespołu Szkół.pdf)SIWZ z załącznikami2406 kB152 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz cenowy.pdf)Załącznik nr 1 - formularz cenowy.pdf377 kB91 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 2.pdf)Załacznik nr 2.pdf778 kB81 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 3.pdf)Załacznik nr 3.pdf679 kB88 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 4 - umowa.pdf)Załacznik nr 4 - umowa.pdf722 kB94 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 5.pdf)Załacznik nr 5.pdf674 kB89 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 6.pdf)Załacznik nr 6.pdf594 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr 7.pdf)Załącznik nr 7.pdf677 kB89 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 8.pdf)Załacznik nr 8.pdf538 kB88 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr 9 - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf)Załącznik nr 9 - KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf593 kB93 Pobieranie
Pobierz plik (Załączniki WORD.zip)Załączniki WORD.zip357 kB100 Pobieranie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa Biomasy na sezon grzewczy 2020/21.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (wybór oferty22062020.pdf)wybór oferty22062020.pdf912 kB108 Pobieranie

Numer sprawy S/226/06/20

W załączniku protokól z otwarcia ofert.

Załączniki:
Pobierz plik (protokół biomasa 2020-2118062020.pdf)protokół biomasa 2020-2118062020.pdf1452 kB108 Pobieranie

Ogłoszenie nr 549799-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:
Pobierz plik (SiWZ.pdf)SiWZ.pdf1082 kB139 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 1 formularz CENOWO ofertowy.pdf)zał. - 1 formularz CENOWO ofertowy.pdf352 kB129 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 2 Spełnianie warunków.pdf)zał. - 2 Spełnianie warunków.pdf307 kB112 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 3 Brak podstaw do wykluczeń.pdf)zał. - 3 Brak podstaw do wykluczeń.pdf329 kB114 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 4 wykaz wykonanych dostaw.pdf)zał. - 4 wykaz wykonanych dostaw.pdf256 kB116 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 5 wykaz osób do kontaktu.pdf)zał. - 5 wykaz osób do kontaktu.pdf409 kB112 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 6 informacja dotycząca grupy kapitałowej.pdf)zał. - 6 informacja dotycząca grupy kapitałowej.pdf249 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 7 wzór umowy.pdf)zał. - 7 wzór umowy.pdf528 kB106 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 9 Oświadczenie.pdf)Załacznik nr 9 Oświadczenie.pdf410 kB95 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr. 8 Klauzula.pdf)Załącznik nr. 8 Klauzula.pdf734 kB113 Pobieranie

Ogłoszenie nr 510009087-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622684-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I-4244-012KA\2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15890000-3, 15222000-0, 15331170-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: MROŻONKI, RYBY I PRZETWORY Z RYB
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30072.25
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Iglotex Kraków Sp. z o. o FILIA LUBLIN
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Józefa Franczaka 18
Kod pocztowy: 20-325
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24237.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23700.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24237.10
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510008968-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615891-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I-4244-012K\2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020 - szczegóły w SiWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15330000-0, 15500000-3, 15800000-6, 03142500-3, 15870000-7, 15890000-3, 15981000-8, 15982100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Tłuszcze , sery, mleko
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46293.50
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Almax – Dystrybucja Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Panieńszczyzna
Kod pocztowy: 21-002
Miejscowość: Jastków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48725.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48725.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48725.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Warzywa i owoce
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76930.20
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81143.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81143.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157945.01
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Mrożonki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie została złożona żadna oferta na tą część.
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34010.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35752.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35752.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35752.82
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Artykuły spożywcze, przyprawy, makarony
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66495.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71470.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71470.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72384.12
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Produkty mączne
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25004.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hrubieszowska 54B
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26316.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26316.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26316.15
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Pieczywo
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48585.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „SCh”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubelska 15
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51233.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51233.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51233.49
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Jajka
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13110.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EGGS Investment Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piasecka 49
Kod pocztowy: 21-007
Miejscowość: Mełgiew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13781.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13781.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18506.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Mięso drobiowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59660.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62789.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58867.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62789.48
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Wędliny wieprzowo-wołowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52250.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54956.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54956.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54956.48
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.