LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Oferta

 

Na dole strony znajdują się wnioski do poszczególnych typów szkół oraz formularze
do internatu.

Z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną proszę wypełnić je tylko elektronicznie
(wraz z podpisem)
i wysłać je drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
81 852-00-40

 

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

 

Oferta edukacyjna 2020_2021 dla absolwentów szkoły podstawowej

Na podstawie §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO TECHNIKUM ZAWODOWEGO

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO TECHNIKUM ZAWODOWEGO

I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   

Termin

Lp.

Rodzaj czynności

w postępowaniu

   

rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 15 czerwca 2020 r.

   

do 10 lipca 2020 r.

   

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

do 10 lipca 2020 r.

   

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 31 lipca do 4 sierpnia

 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana

2020 r. do godz. 15.00

 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do

 
 

których kandyduje

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do 4 sierpnia 2020 r.

 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających

 
 

spełnianie   przez     kandydata   warunków   poświadczanych

 
 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego

 
 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych

 
 

okoliczności

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do 11 sierpnia 2020 r.

 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających

 
 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

 
 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych

 
 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności

 
 

wskazanych w oświadczeniach

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

12 sierpnia 2020 r.

 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

 
 

niezakwalifikowanych

 

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe

od 15 czerwca 2020 r.

 

skierowania na badanie lekarskie

do 14 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

od 13 sierpnia do 18

 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

sierpnia 2020 r.

 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

do godz. 15.00

 

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o

 
 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły

 
 

prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia

 
 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań

 

 

 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz

   
 

odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

   
 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia

   
 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych

   
 

do kierowania pojazdem*.

   

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

19 sierpnia 2020 r.

 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

- do godz. 14.00

     

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej

19 sierpnia 2020 r.

 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

   
       

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji

do 20

sierpnia 2020 r.

 

o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

   
       

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie

do 22

sierpnia 2020 r.

 

uzasadnienia odmowy przyjęcia.

   

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy

do 3 dni od dnia

 

przyjęcia.

wystąpienia o sporządzenie

   

uzasadnienia odmowy

   

przyjęcia

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia

do 3 dni od dnia

 

komisji rekrutacyjnej.

otrzymania uzasadniania

   

odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia

do 3 dni od dnia złożenia

 

komisji rekrutacyjnej.

odwołania do dyrektora

   

szkoły

 
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Wnioski i dokumenty na potrzeby rekrutacji można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Wnioski i dokumenty na potrzeby rekrutacji można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TECHNIKUM ZAWODOWE

 • masz możliwość zdobycia dyplomu technika w wybranym przez siebie zawodzie,
 • możesz przystąpić do matury i kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych, organizowanych
  w szkole.

 

TECHNIK MECHANIK

 

języki obce: j. angielski, j. niemiecki

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: informatyka, geografia

 

 • będziesz uczniem/ uczennicą szkoły Patronackiej LW ‘’Bogdanka”,
 • zdobędziesz umiejętności przydatne w życiu codziennym, tj obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych,
 • będziesz odbywał praktyki w warsztatach i zakładach mechanicznych lub LW „Bogdanka”,
 • najlepsi uczniowie klasy mechanicznej są objęci programem stypendialnym LW „Bogdanka” i mają gwarancję pracy,
 • gdy ukończysz szkołę i zdasz egzaminy zawodowe, możesz: pracować w warsztatach samochodowych, mechanicznych, zakładach mechanicznych prowadzących produkcję dla rolnictwa, górnictwa i przemysłu maszynowego; możesz też założyć własny warsztat mechaniczny.

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

języki obce: j. angielski, j. niemiecki

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka

 

 • będziesz uczniem/ uczennicą szkoły Patronackiej LW ‘’Bogdanka”,
 • będziesz odbywał praktyki w LW Bogdanka.;
 • praktyczną naukę zawodu zrealizujesz w warsztatach szkolnych i szkolnym wyrobisku ćwiczebnym tzw. „sztolni”,
 • będziesz objęty programem stypendialnym LW „Bogdanka ”dla najlepszych uczniów
  z przedmiotów zawodowych,
 • gdy ukończysz szkołę masz gwarancje pracy w kopalni ‘’Bogdanka”,

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

 

języki obce: j. angielski, j. niemiecki

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia

 • będziesz uczniem/ uczennicą szkoły Patronackiej LW ‘’Bogdanka”,
 • będziesz odbywać praktyki w zakładach przeróbki w „Bogdance”,
 • będziesz objęty programem stypendialnym LW „Bogdanka” dla najlepszych uczniów
  z przedmiotów zawodowych,
 • gdy ukończysz szkołę i zdasz egzaminy zawodowe możesz: pracować w firmach związanych z przeróbką kopalin stałych („Bogdanka”, zakłady produkcji kruszyw, cementownie).

TECHNIK HANDLOWIEC

 

języki obce: j. angielski, j. niemiecki

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: j. angielski, matematyka

 

 • oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu handlu i ekonomii zdobędziesz umiejętności przydatne na co dzień, tj. rozliczanie PIT-u, ZUS – u, racjonalne gospodarowanie własnymi finansami,
 • gdy ukończysz szkołę i zdasz egzaminy zawodowe możesz: pracować w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach, przedsiębiorstwach handlowych; możesz też prowadzić własną działalność handlową, reklamową i marketingową.

TECHNIK INFORMATYK

języki obce: j. angielski, j. niemiecki

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka

 • zdobędziesz umiejętności gwarantujące zatrudnienie w niemal wszystkich firmach
  i instytucjach, tj:
  montaż systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywanie i obsługa lokalnych sieci komputerowych, administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, tworzenie stron www i zarządzanie treścią.
 • po ukończeniu technikum możesz przystąpić do matury i kontynuować naukę na wyższej uczelni,

BRANŻOWA SZKOŁA 1 STOPNIA

(wielozawodowa)

 

zawody:

mechanik pojazdów samochodowych,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

górnik eksploatacji podziemnej,

elektryk,

sprzedawca,

mechanik i operator maszyn i pojazdów rolniczych,

piekarz,

kucharz,

dekarz,

cieśla,

fryzjer,

 

 • przygotujemy Cię do egzaminu z kwalifikacji w zależności od wybranego zawodu,.
 • po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia,
  lub w liceum dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, aby uzyskać dyplom technika,
 • praktyki zawodowe zrealizujesz w warsztatach szkolnych lub prywatnych firmach,
 • gdy ukończysz szkołę i zdasz egzamin zawodowy możesz podjąć pracę w zawodzie, prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Oferta edukacyjna dla dorosłych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

zawody: kucharz, elektryk, mechanik – montaż i obsługa maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych, sprzedawca, technik handlowiec, ślusarz, technik mechanik, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik informatyk.

 

 • dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić wykształcenie na poziomie technika

lub zdobyć nowy zawód,

 • kształcenie na kursach jest bezpłatne,

 

 

Zasady Rekrutacji w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

Dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

czas trwania nauki – 3 lata 

zawody:

 • górnik eksploatacjo podziemnej,
 • piekarz,
 • kucharz,
 • mechanik i operator maszyn i urządzeń rolniczych,
 • dekarz,
 • cieśla,
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

                                                

W procesie rekrutacji uwzględnia się:

 • punkty za egzamin gimnazjalny/ egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt.)
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.)
  celujący – 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
 • aktywność na rzecz innych ludzi (3 pkt.)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej (18 pkt.)

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 1. obowiązkowe: polski, matematyka, geografia;
 2. jeden do wyboru spośród: język obcy nowożytny wiodący, wos, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% *0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% *0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% *0,3 = 30 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga!
Dokumenty potwierdzające pierwszeństwo kandydata przy przyjęciu w przypadku posiadania jednakowej liczby punktów należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły!

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

 1. karty zdrowia;
 2. dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 3. opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).

 

Zasady Rekrutacji w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

Dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową

TECHNIKUM ZAWODOWE

 • technik mechanik;
 • technik górnictwa podziemnego;
 • technik przeróbki kopalin stałych;
 • technik informatyk;
 • technik handlowiec.

czas trwania nauki – 5 lat 

 

W procesie rekrutacji uwzględnia się:

 •  punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt.)
 • oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (max. 72 pkt.)
  celujący – 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
 • aktywność społeczna (3 pkt.)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (18 pkt.)

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 1. obowiązkowe: polski, matematyka, geografia;
 2. jeden do wyboru spośród: język obcy nowożytny wiodący, wos, historia, fizyka, chemia, biologia, informatyka

Rozszerzenia w klasie:

1.

technik mechanik;

matematyka, geografia

2.

technik górnictwa podziemnego;

matematyka, geografia

3.

technik przeróbki kopalin stałych.

matematyka, geografia

4.

technik informatyk

matematyka, informatyka

5.

technik handlowiec

matematyka, j.angielski

Nauczane języki: j.angielski, j.niemiecki

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% *0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% *0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% *0,3 = 30 pkt

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga!
Dokumenty potwierdzające pierwszeństwo kandydata przy przyjęciu w przypadku posiadania jednakowej liczby punktów należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły!

Kandydaci, którzy znajdą się na liście przyjętych proszeni są o dołączenie do wniosku:

 1. karty zdrowia;
 2. dwóch fotografii na jasnym tle (podpisane imieniem i nazwiskiem);
 3. opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (jeśli taką kandydat posiada).