LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Zamówienia publiczne1

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 2020 r.

Lp.

Nazwa zadania – przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty

budowlane, dostawy, usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia netto zł

Planowany termin złożenia wniosku

o przygotowanie procedury do udzielenia zamówienia (kwartał

I,II,III lub IV)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1.

Dostawa Biomasy do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na sezon grzewczy 2020/2021.

Dostawy

388000,00 zł

Kwartał II

Przetarg nieograniczony

2.

Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na rok 2021.

Dostawy

500000,00 zł

Kwartał IV

Przetarg nieograniczony

Protokoły z otwarcia zapytań na dostawę materiałów budowlanych oraz środków czystości na rok 2020

Ostrów Lubelski dn. 10.12.2019r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego  do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 1. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji
 2. Środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.
 4. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 6. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 11. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2020r.  do 31.12.2020r.
 12. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 13. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.
 14. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.12.2020r. do godz. 09:00, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr 4. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego”. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2020 r. o godz. 09:15 w pok. Nr 4 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.
 16. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.
 17. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Rafał Wójtowicz

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Załączniki
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1
 3. Wzór umowy – załącznik nr 2

Ostrów Lubelski dn. 10.12.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów budowlanych
 i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)
 według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 1. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. lub
  do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji
 2. Materiały budowlane i wykończeniowe (ogólnobudowlane, elektryczne
  i hydrauliczne)
  dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego
  w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.
 4. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 6. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Możliwe zamówienia innego asortymentu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego.
 11. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2020r.  do 31.12.2020r.
 12. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 13. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.
 14. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.12.2019r. do godz. 09:30, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr 4. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta cenowa na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)”. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2019 r. o godz. 09:45 w pok. Nr 4 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.
 16. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.
 17. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Rafał Wójtowicz

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Załączniki
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1
 3. Wzór umowy – załącznik nr 2

                          Ostrów Lubelski  22.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012KA\2020

       W dniu 22  listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 24/2019 z dnia 22.11.2019.r. w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 21.11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 2  ofery  przetargowe następujących firm/osób:

 

 1. Iglotex Kraków Sp. z o. o     ul. Polska 20      81-339 Gdynia

 pakiet  nr. I- kwota – 24 237,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. REN Sp. z o. o      ul. Tartaczna 3     26-600 Radom

 

pakiet nr. I  - kwota – 23 700,68

termin płatności za fakturę   - BRAK

Oferta odrzucona, niezgodna z SIWZ ( brak terminu płatności za fakturę)

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału dostawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

                                                             Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

Początek formularzaOgłoszenie nr 622684-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:
Pobierz plik (PAKIET NR I .doc)PAKIET NR I .doc56 kB146 Pobieranie
Pobierz plik (siwz na 2020 dostawa żywności do Zespołu Szkół - jeden pakiet.doc)siwz na 2020 dostawa żywności do Zespołu Szkół - jeden pakiet.doc579 kB160 Pobieranie
Pobierz plik (wykaz wykonanych dostaw.doc)wykaz wykonanych dostaw.doc32 kB146 Pobieranie

                        Ostrów Lubelski  08.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012K\2020

       W dniu 08 listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr. 16/2019 z dnia  7 listopada 2019r w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 08,11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację całego zamówienia tj. (478005,00 zł) .
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło  9  ofert  przetargowych następujących firm/osób:

 

 1. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn

 

pakiet nr. II  - kwota – 81143,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim,  ul. Spółdzielcza 6  21-110 Ostrów Lubelski,

 

pakiet nr. IV - kwota – 35752,82

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. IX - kwota – 62789,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. X - kwota – 54956,48

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

III. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski

 

pakiet nr. VII - kwota – 51233,49

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. II - kwota – 157945,01

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 1. EGGS Investment Sp.z o.o ul. Piasecka 49 21-007  Mełgiew

 pakiet nr. VIII - kwota – 13781,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1  22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 

pakiet nr. V - kwota – 71470,58

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 17718,75

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VI .  KABANOS  Spółka  Jawna   Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba  26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8,  filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a 

pakiet nr IX - kwota – 58867,73

termin płatności za fakturę   - 28 dni

VII.  Zakład Gospodarczo – Handlowy „ ALICJA” Tomasz Traczuk  ul. Hrubieszowska 54B   22-100 Chełm

 pakiet nr. VI- kwota – 26316,15

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

VIII. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zo.o  Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

 pakiet nr. I- kwota – 48725,25

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. V- kwota – 72384,12

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII kwota - 18 506,25

termin płatności za fakturę - 28 dni

 

 

 

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez  udziału Wykonawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

Początek formularzaOgłoszenie nr 615891-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załączniki:
Pobierz plik (PAKIET NR 1.doc)PAKIET NR 1.doc83 kB170 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR II.doc)PAKIET NR II.doc140 kB171 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR III.doc)PAKIET NR III.doc64 kB147 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR IV.doc)PAKIET NR IV.doc50 kB144 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR IX.doc)PAKIET NR IX.doc92 kB172 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR V.doc)PAKIET NR V.doc313 kB170 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VI.doc)PAKIET NR VI.doc64 kB158 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VII.doc)PAKIET NR VII.doc66 kB155 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR VIII.doc)PAKIET NR VIII.doc28 kB160 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET NR X.doc)PAKIET NR X.doc91 kB145 Pobieranie
Pobierz plik (siwz na 2020 żywność dostawy.pdf)siwz na 2020 żywność dostawy.pdf2132 kB191 Pobieranie