LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Zamówienia publiczne1

Ogłoszenie nr 549799-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Załączniki:
Pobierz plik (SiWZ.pdf)SiWZ.pdf1082 kB158 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 1 formularz CENOWO ofertowy.pdf)zał. - 1 formularz CENOWO ofertowy.pdf352 kB153 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 2 Spełnianie warunków.pdf)zał. - 2 Spełnianie warunków.pdf307 kB136 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 3 Brak podstaw do wykluczeń.pdf)zał. - 3 Brak podstaw do wykluczeń.pdf329 kB138 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 4 wykaz wykonanych dostaw.pdf)zał. - 4 wykaz wykonanych dostaw.pdf256 kB138 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 5 wykaz osób do kontaktu.pdf)zał. - 5 wykaz osób do kontaktu.pdf409 kB138 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 6 informacja dotycząca grupy kapitałowej.pdf)zał. - 6 informacja dotycząca grupy kapitałowej.pdf249 kB128 Pobieranie
Pobierz plik (zał. - 7 wzór umowy.pdf)zał. - 7 wzór umowy.pdf528 kB127 Pobieranie
Pobierz plik (Załacznik nr 9 Oświadczenie.pdf)Załacznik nr 9 Oświadczenie.pdf410 kB112 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik nr. 8 Klauzula.pdf)Załącznik nr. 8 Klauzula.pdf734 kB137 Pobieranie

Ogłoszenie nr 510009087-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622684-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I-4244-012KA\2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15890000-3, 15222000-0, 15331170-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: MROŻONKI, RYBY I PRZETWORY Z RYB
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30072.25
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Iglotex Kraków Sp. z o. o FILIA LUBLIN
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Józefa Franczaka 18
Kod pocztowy: 20-325
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24237.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23700.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24237.10
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 510008968-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615891-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka oświatowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I-4244-012K\2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2020 - szczegóły w SiWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15330000-0, 15500000-3, 15800000-6, 03142500-3, 15870000-7, 15890000-3, 15981000-8, 15982100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Tłuszcze , sery, mleko
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46293.50
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Almax – Dystrybucja Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Panieńszczyzna
Kod pocztowy: 21-002
Miejscowość: Jastków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48725.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48725.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48725.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Warzywa i owoce
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76930.20
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81143.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81143.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157945.01
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Mrożonki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie została złożona żadna oferta na tą część.
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34010.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35752.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35752.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35752.82
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Artykuły spożywcze, przyprawy, makarony
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66495.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71470.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71470.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72384.12
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Produkty mączne
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25004.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hrubieszowska 54B
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26316.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26316.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26316.15
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Pieczywo
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48585.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „SCh”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubelska 15
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51233.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51233.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51233.49
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Jajka
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13110.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EGGS Investment Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piasecka 49
Kod pocztowy: 21-007
Miejscowość: Mełgiew
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13781.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13781.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18506.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Mięso drobiowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59660.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62789.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58867.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62789.48
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Wędliny wieprzowo-wołowe
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52250.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6
Kod pocztowy: 21-110
Miejscowość: Ostrów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54956.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54956.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54956.48
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 2020 r.

Lp.

Nazwa zadania – przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty

budowlane, dostawy, usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia netto zł

Planowany termin złożenia wniosku

o przygotowanie procedury do udzielenia zamówienia (kwartał

I,II,III lub IV)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1.

Dostawa Biomasy do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na sezon grzewczy 2020/2021.

Dostawy

388000,00 zł

Kwartał II

Przetarg nieograniczony

2.

Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na rok 2021.

Dostawy

500000,00 zł

Kwartał IV

Przetarg nieograniczony

Protokoły z otwarcia zapytań na dostawę materiałów budowlanych oraz środków czystości na rok 2020

Ostrów Lubelski dn. 10.12.2019r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego  do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 1. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji
 2. Środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.
 4. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 6. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 11. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2020r.  do 31.12.2020r.
 12. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 13. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.
 14. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.12.2020r. do godz. 09:00, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr 4. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego”. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2020 r. o godz. 09:15 w pok. Nr 4 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.
 16. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.
 17. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Rafał Wójtowicz

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Załączniki
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1
 3. Wzór umowy – załącznik nr 2

Ostrów Lubelski dn. 10.12.2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów budowlanych
 i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)
 według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 1. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul. Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. lub
  do wyczerpania przedmiotu zamówienia.
 1. Warunki realizacji
 2. Materiały budowlane i wykończeniowe (ogólnobudowlane, elektryczne
  i hydrauliczne)
  dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego
  w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.
 4. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 6. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Możliwe zamówienia innego asortymentu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego.
 11. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2020r.  do 31.12.2020r.
 12. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 13. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.
 14. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.12.2019r. do godz. 09:30, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr 4. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta cenowa na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)”. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2019 r. o godz. 09:45 w pok. Nr 4 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.
 15. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.
 16. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.
 17. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Rafał Wójtowicz

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Załączniki
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 1
 3. Wzór umowy – załącznik nr 2

Informacja o punktacji do pobrania na dole strony (załącznik)

                          Ostrów Lubelski  22.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012KA\2020

       W dniu 22  listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 24/2019 z dnia 22.11.2019.r. w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 21.11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 2  ofery  przetargowe następujących firm/osób:

 

 1. Iglotex Kraków Sp. z o. o     ul. Polska 20      81-339 Gdynia

 pakiet  nr. I- kwota – 24 237,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. REN Sp. z o. o      ul. Tartaczna 3     26-600 Radom

 

pakiet nr. I  - kwota – 23 700,68

termin płatności za fakturę   - BRAK

Oferta odrzucona, niezgodna z SIWZ ( brak terminu płatności za fakturę)

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału dostawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

                                                             Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek