LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Ostrów Lubelski dn. 22.12.2020r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowegowedług   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

I. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul.Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawaśrodków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. 1.Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki realizacji

 1. Środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.

 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.

 1. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.

 4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 7. Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..

 8. W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS (Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.

 9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 10. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

 11. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 12. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.

 13. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.12.2020r. do godz. 09:00, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr
  7. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:„Oferta cenowa na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego”. Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2020 r. o godz. 09:15 w pok. Nr 7 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 14. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.

 15. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Waszczuk

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, kom. 510 656 016
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Załączniki

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1