LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

A A A

Aktualności 2020/2021

W piątek 4 września w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Lubartowskiego najlepszym uczniom z całego powiatu. Wyróżnieni odebrali gratulacje i życzenia z rąk Pani Starosty Ewy Zybały. Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczennic i uczniów z Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

W tym roku para prezydencka po raz kolejny zainicjowała akcję Narodowego Czytania tradycyjnie młodzież Zespołu Szkół przyłączyła się do tego wydarzenia. Podczas przerw lekcyjnych przez szkolny radiowęzeł dobiegały fragmenty aktu I, sceny 3„ Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Zapraszamy do zakwaterowania w internacie 31.08.2020r. (poniedziałek) od godziny 16.00.

Wychowanek powinien mieć ze sobą: przybory toaletowe, rzeczy osobiste, klapki, ręcznik, pościel (prześcieradło, poszwa, poszewka).

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020r. o godzinie 10.00.

Msza  Święta w Kościele Rzymskokatolicki Pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8.30.

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS  NA ROK SZKOLNY 2020-2021 ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Załączniki:
Pobierz plik (Klasa 1 M- technik mechanik.doc)1M50 kB127 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 2G- technik górnictwa podziemnego.doc)2G40 kB107 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 2Gp- technik górnictwa podziemnego.doc)2Gp53 kB114 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 2M- technik mechanik.doc)2M47 kB104 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 2Mp- technik mechanik.doc)2Mp59 kB85 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 3G - technik górnictwa podziemnego.doc)3G38 kB63 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 3M - technik mechanik.doc)3M45 kB45 Pobieranie
Pobierz plik (Klasa 4G - technik górnictwa podziemnego.doc)4G37 kB44 Pobieranie

Ogłoszenie nr 510125724-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.

Zespół Szkół: Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549799-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000000, ul. ul. Unicka  5, 21-110  Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S/226/06/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa biomasy: pelletu drzewnego, zrębki drzewnej i pelletu słomianego według poniższej specyfikacji znajdującej się w SiWZ do miejsca wskazanego przez zamawiającego, tj. kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w ilościach podanych w formularzu ofertowo - cenowym. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111400-4 – paliwa drzewne 03419000-0 –drewno cięte 03114100-4 – słoma

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111400-4

Dodatkowe kody CPV: 03419000-0, 03114100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 269100.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: "ROLTOM" Stanisław Tomaszewski
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Tarnówka Kol. A 6a
Kod pocztowy: 98-240
Miejscowość: Szadek
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 269100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 269100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288211.79
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

KONIEC ROKU W CIENIU PANDEMII…

„Będziemy kiedyś o tym opowiadać naszym wnukom…”, komentowali uczniowie, którzy zjawili się w murach Zespołu Szkół w piątek 26 czerwca, aby zakończyć rok szkolny 2019/2020.

Załączniki:
Pobierz plik (list Pani Dyrektor.pdf)list Pani Dyrektor.pdf816 kB65 Pobieranie
Pobierz plik (List Pani Starosty.pdf)List Pani Starosty.pdf69 kB41 Pobieranie