LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Zamówienia publiczne1

Przetargi  przeprowadzane przez Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim umieszczane są na platformie: https://www.google.com/url?q=https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d8e6e990-8d1e-42d1-b251-379e0d746682&source=gmail&ust=1635935291334000&usg=AFQjCNF0nGu6udJCHCn0bcnjmNGHGeL3sg" rel="noopener">miniPortal (uzp.gov.pl)

Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zmówienia - Dostawa Biomasy - załacznik pod artykułem.

 

PYTANIA DO SWZ:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego znak sprawy S/226/07/2021:

 W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, może być podpisany  również podpisem kwalifikowanym  przy czym znak graficzny na dokumencie nie jest wymagany. Wystarczy  podpisać 1 raz a w przypadku części oświadczenia która Państwa  nie dotyczy należy ja usunąć lub przekreślić i napisać że nie dotyczy.

 Z poważaniem Paulina Puła

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

 

 

W dniu 21.07.2021 o 10:47, ROLTOM pisze:
Dzień dobry, 
W związku z postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego znak sprawy: S/226/07/2021, wysyłam następujące zapytania:
 
Czy oświadczenia o wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia muszą być opatrzone kilkoma podpisami kwalifikowanymi na jednej stronie ?
 
Czy akceptowalny jest podpis kwalifikowany bez widocznej sygnatury na dokumencie? 
 

 

 

Dzień dobry ! 

Czy istnieje możliwość złożenia oferty częściowej tylko na PAKIET II - pellet drzewny?

Proszę o odpowiedź

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na Pani pytanie zgodnie z ogłoszeniem złożenie oferty częściowej nie jest możliwe. Informacja  jest umieszczona w Ogłoszeniu o zamówieniu dostawy: ,, Dostawy biomasy do kotłowni w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim" w Sekcji: IV pkt.4.1.8.

Z poważaniem

Paulina Puła

Kierownik Administracyjno Gospodarczy

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590562
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica:
Unicka 7
1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Lubelski
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-110
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 818520040
1.5.8.) Numer faksu: 818520040
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92f16b47-e2e7-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110865/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 10:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00102343/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa biomasy do kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy:
Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:
Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do
komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne:
Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO
PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), ZWANE
DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM 2016/679".
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu
na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
7. z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
9. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami
ustawy
10. z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też
informacji o osobach, które
w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału
11. w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
13.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Agata Ostojewska ;
13.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą
elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
13.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
13.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
13.5. osoba fizyczna posiada:
13.5.1 na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących;
13.5.2 na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych
osobowych;
13.5.3 na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679;
13.5.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;
10.6. osobie fizycznej nie przysługuje:
11.6.0. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
12.6.0. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
13.6.0. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również
obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia
2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S/266/07/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania:
Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia:
Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa biomasy w sezonie grzewczym
2021/2022: pelletu drzewnego, zrębki drzewnej i według poniższej specyfikacji do miejsca
wskazanego przez zamawiającego, tj. kotłowni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim o ilościach
podanych w formularzu ofertowo - cenowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
650 mp Zrębka drzewna
40 ton Pellet drzewny
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane:
Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert:
Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium:
Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:
Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określony w SIWZ (polegające na
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

dostawie biomasy) o łącznej wartości brutto minimum 330 000,00 zł . Wykonawca musi
potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów
wystawionych przez zamawiającego lub odbiorcę zamówienia. Podane wartości muszą
dotyczyć jednego zamówienia – u jednego wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o którym
mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
SWZ, stanowiącego dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu
określa załącznik nr 3 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym w szczególności sprawozdań z wyników badań dotyczących
wartości opałowej oraz pozostałych parametrów, takich jak wilgotność, zwartość popiołu,
wielkość poszczególnych asortymentów potwierdzających właściwości przedmiotu zamówienia z
wymaganiami zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym w szczególności sprawozdań z wyników badań dotyczących
wartości opałowej oraz pozostałych parametrów, takich jak wilgotność, zwartość popiołu,
wielkość poszczególnych asortymentów potwierdzających właściwości przedmiotu zamówienia z
wymaganiami zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w pkt. 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia:
Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110865/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ostrów Lubelski dn. 22.12.2020r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowegowedług   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

I. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul.Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawaśrodków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. 1.Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki realizacji

 1. Środki czystości oraz artykuły gospodarstwa domowego dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.

 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.

 1. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 3. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.

 4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 7. Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..

 8. W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS (Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.

 9. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 10. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

 11. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 12. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.

 13. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.12.2020r. do godz. 09:00, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr
  7. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:„Oferta cenowa na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego”. Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2020 r. o godz. 09:15 w pok. Nr 7 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 14. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony mailowo.

 15. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Waszczuk

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, kom. 510 656 016
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Załączniki

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1

 

Ostrów Lubelski dn. 22.12.2020 rok

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) do siedziby Zamawiającego

na potrzeby Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM zaprasza  do  złożenia  ofert  handlowych w  postępowaniu poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów budowlanych
i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)
według   podanej   poniżej specyfikacji rzeczowej.

 

I. Zamawiający

Powiat Lubartowski Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

21-110 Ostrów Lubelski, ul.Unicka 5 tel. 81 8520040, fax. 81 8520040

NIP: 714 18 91 281, REGON: 00590562

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych) w 2020 roku do budynku Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszego pisma.

III. Termin realizacji

 1. 1.Dostawy realizowane będą w terminie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub
  do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki realizacji

 1. Materiały budowlane i wykończeniowe (ogólnobudowlane, elektryczne
  i hydrauliczne)
  dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub telefonicznie, na koszt Dostawcy.

 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone do siedziby zamawiającego
  w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość czy wydajność.

 3. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.

 4. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 5. Stawka podatku VAT musi być zgodna z ustawą o VAT z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów usług Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm..

 6. W przypadku spornych stawek VAT wiążącą będzie interpretacja WIS (Wiążącej informacji stawkowej), którą przedstawi osoba składająca ofertę.

 7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższacena brutto.

 8. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

 10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 11. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Możliwe zamówienia innego asortymentu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego.

 12. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r.

 13. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 14. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym.

 15. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 31.12.2020r. do godz. 09:30, w Zespole Szkół
  w Ostrowie Lubelskim w pok. nr
  7. lub wysłać na poniższy adres mailowy wraz z załącznikami. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:„Oferta cenowa na dostawa materiałów budowlanych i wykończeniowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych)”. Otwarcie ofert nastąpi 31.12.2020 r. o godz. 09:45 w pok. Nr 7 Zespołu  Szkół w Ostrowie Lubelskim.

 16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony elektronicznie.

 17. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Marcin Waszczuk

Tel. 81 8520040 w.30 /pn-pt 7-15/, 510 656 016
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V. Załączniki

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1

Zamawiający: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, na podstawie art. 92 ust.2 ustawy 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)  informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do stołówki  internatu ZS w Ostrowie Lubelskim informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Załączniki:
Pobierz plik (Pakiet I.jpg)Pakiet I.jpg857 kB133 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet II.jpg)Pakiet II.jpg885 kB135 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet III.jpg)Pakiet III.jpg765 kB125 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet IV.jpg)Pakiet IV.jpg864 kB131 Pobieranie
Pobierz plik (PAKIET V.jpg)PAKIET V.jpg855 kB126 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VI.jpg)Pakiet VI.jpg795 kB128 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VII.jpg)Pakiet VII.jpg791 kB134 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet VIII.jpg)Pakiet VIII.jpg908 kB129 Pobieranie
Pobierz plik (Pakiet X.jpg)Pakiet X.jpg880 kB127 Pobieranie