LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

                          Ostrów Lubelski  22.11.2019r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak:  I-4244-012KA\2020

       W dniu 22  listopada 2019r. o godz.13:30  zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 24/2019 z dnia 22.11.2019.r. w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 21.11.2019r. o godz. 13:15
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 2  ofery  przetargowe następujących firm/osób:

 

 1. Iglotex Kraków Sp. z o. o     ul. Polska 20      81-339 Gdynia

 pakiet  nr. I- kwota – 24 237,10

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. REN Sp. z o. o      ul. Tartaczna 3     26-600 Radom

 

pakiet nr. I  - kwota – 23 700,68

termin płatności za fakturę   - BRAK

Oferta odrzucona, niezgodna z SIWZ ( brak terminu płatności za fakturę)

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału dostawców.

 1. Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
 2. O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

                                                             Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek